1 1 1 1 1 Оценка 0% (0 гласувания)
Pin It

Кирилица

Ангелов, В зората…

Ангелов, Б. В зората на българската възрожденска литература. С., Нар. просвета, 1964 (Извлечения: Н. Данова)

Ангелов, Съвременници…

Ангелов, Б. Съвременници на Паисий, т. I – II. С“ БАН, 1963 – 1964. Извл.: Н. Данова).

Ангелов, Три истор. разказа…

Ангелов, Б. Три исторически разказа. – Известия на Института за история, т. 14 – 15, 1964. (Извл.: Н. Данова).

Апостолидис, Пеев

Апостолидис, М., А. Пеев. Кондиката на пловдивския абаджийски еснаф. – Годишник на Народната библиотека и музей в Пловдив, 1928 – 1929, кн. I – II. (Извл.: Н. Данова).

БНТ

Българско народно творчество. T. I – XII. С., Бълг. писател, 1961 – 1963. (Извл.: В. Мутафчиева)

Божур

Божур, Л. – О. (1794 – 1799). Увод, подбор и превод: М. Киселинчева. – В: Френски пътеписи за Балканите, XV – XVIII в. Съст. и ред. Б. Цветкова. С., Наука и изкуство, 1975. (Извл.: М. Киселинчева).

Бошкович

Бошкович, Р. Дневник на едно пътуване. Превод и бележки М. Тодорова, С., Изд. на Отечествения фронт, 1975. (Извл.: М. Тодорова, Е. Гвозданова)

Гандев, Опит…

Гандев, Хр. Един опит за въстание във Видин и Видинско по време на Руско-турската воина от 1768 – 1774 г. – Исторически преглед, 1954, кн. 6. (Извл.: Н. Данова).

Гандев, Фактори…

Гандев, Хр. Фактори на Българското възраждане, 1600 – 1830. С., 1943. (Извл.: Н. Данова)

Димитров

Димитров, Стр. Османски кадийски документи за Североизточна България и Добруджа през XVI11 в. Под печат. (Извл.: В. Мутафчиева, Е. Грозданова)

Динеков

Динеков, П. Старобългарски страници. Антология. С., Бълг. писател, 1966. (Извл.: Н. Данова)

ДБИ

Документи за българската история. Т. III. Документа из турските държавни архиви (1564 – 1908). Ч. I – II. Подбрал и превел П. Дорев. С., 1940 – 1942. (Извл.: Н. Данова, М. Стайнова)

Дриш

Дриш, Г. К. Исторически сведения за римското императорско посланичество до Цариград… (1718 г.). – Вж.: Д. Милетич. Стари пътувания през България. – Сборник за народни умотворения, 1891, кн. 6. (Извл.: М. Киселинчева)

Елхадж

Елхадж, А. Османски политически трактат. (1776 – 1777 г.). Подготвил за печат и предговор Б. Цветкова. С, Нар. библиотека „Кирил и Методий“, 1972. (Извл.: М. Тодорова)

Жефарович

Жефарович, Хр. Стематография. Виена, 1741. (Извл.: Н. Данова)

Иванов

Иванов, И. Български старини из Македония. С., БАН, 1931. (Извл.; М. Бур-Марковска)

Иширков

Иширков, А. Бележки за пътя Русе – Варна в XVIII в. и за главните селища край него. – Годишник на Софийския университет. Ивторинофилософски фак., т. 2 – 4, 1908. (Извл.: Е. Грозданова)

Ихчиев

Ихчиев, Д. Турски документи за Рилския манастир С., 1910. (Извл.: Е. Грозданова)

Кабрда

Кабрда, И. Два берата на софийския и видинския митрополит от първата половина на XVIII в. – Известия на Института за българска история, т. 7, 1957. (Извл.: Н. Данова)

Кузинери

Кузинери, Е. – М. (70 – 90-те години на XVIII в.). Увод, подбор и превод: Б. Цветкова. – Б: Френски пътеписи за Балканите… (Извл.: М. Киселинчева)

Льошьовалие

Льошьовалие, Ж. – Б. (80-те години на XVIII в.). Увод, подбор и превод: Б. Цветкова. – В: Френски пътеписи за Балканите… (Извл.: М. Киселинчева)

Люка

Люка, П. (1706, 1714). Увод, подбор и превод: Б. Цветкова. – В: Френски пътеписи за Балканите… (Извл.: М. Тодорова)

Микоша

Микоша, И. Пътуване на един поляк през Молдава за Турция (1782 – 1786) – Вж.: Хр. Кесяков. Стари пътувания през България. – Сборник за народни умотворения, 1894, кн. XI. (Извл.: М. Киселинчева)

Милетич, Заселението…

Милетич, Л. Заселението на католишките българи в Семиградско и Банат. – Сборник за народни умотворения, 1897, кн. XIV. (Извл.: М. Бур-Марковска)

Милетич, Свищовски…

Милетич, Л. Свищовски дамаскин. Новобългарски паметник от XVIII в. (1753 г.). – Български старини, 1923, кн. 7. (Извл.: М. Бур-Марковска)

Мутафчиева

Мутафчиева, В. Да се знае. С., Изд. на Отечествения фронт, 1964. (Извл.: В. Мутафчиева)

Мутафчиева, Кърджалийско…

Мутафчиева, В. Кърджалийско време. С., 1977 (Извл.: В. Мутафчиева)

Недков

Недков, Б. Османотурска дипломатика и палеография. T. II. Документи и речник. G., Наука и изкуство, 1972. (Извл.: Е. Грозданова)

Д’Отрив

Д’Отрив, А. – М. (1785). Увод, подбор и превод: Л. Генова – В: Френски пътеписи за Балканите… (Извл.: М. Тодорова)

Паисий

Паисий Хилендарски. История славяноболгарская. Под ред. на Пер. Иванов. С, 1914. (Извл.: Н. Данова)

Пейсонел

Пейсонел, Ш. дьо (50 – 70-те години на XVIII в.). Увод, подбор и превод: Б. Цветкова. – В: Френски пътеписи за Балканите… (Извл.: М. Киселинчева)

Попконстантинов

Попконстантинов, Хр. Паметни бележки за Средец. – Периодическо списание на Българското книжовно дружество, 1884, кн. 10 (Извл.: М. Бур-Марковска)

Попов

Попов, Л. И. Принос за изучаване миналото на българското отечество. – Сборник за народни умотворения, 1909, кн. 24. (Извл.: В. Мутафчиева)

Пуквил

Пуквил. Ф. (1798 – 1801). Увод, подбор и превод: Л. Генова – В: Френски пътеписи за Балканите… (Извл.: М. Тодорова).

Райч

Райч, И. История разных славянских народов, най-паче Болгар, Хорватов и Сербов. СПБ, 1795. (Извл. Н. Данова).

Рефик

Рефик, А. България под турско управление г. г. 983 – 1255 от егира (1565 – 1841 от н. е.). Документи, взети из тайните турски държавни архиви върху търговския и стопанския живот на градове, населени с българи през време на турското управление. Събрани и издадени от… С., 1938.

Снегаров, Гръцки кодекс

Снегаров, И. Гръцки кодекс на Пловдивската митрополия. – Сборник на БАН, 1946, кн. 41. (Извл.: Н. Данова)

Снегаров, История…

Снегаров, И. История на Охридската архиепископия-патриаршия от падането ѝ под турците до нейното унищожение (1394 – 1767). С., 1931. (Извл.: Н. Данова)

Снегаров, Кодекс

Снегаров, И. Кодекс (кондика) на църквата „Св. Георги“ в Струга. С, БАН, 1964. (Извл.: Н. Данова)

Совбьоф

Совбьоф-Фериер, дьо (1788). Увод, подбор и превод: Б. Цветкова. – В: Френски пътеписи за Балканите… (Извл.: М. Киселинчева, М. Тодорова)

Софроний

Софроний Врачански. Житие и страдание грешного Софрония. С., Бълг. писател, 1966. (Извл.: Н. Данова)

Спиридон

Спиридон йеросхимонах. История во кратце о болгарском народе словенском. Сочинися и списася в лето 1792… Стъкми за издание В. Н. Златарски. С., 1900. (Извл.: Н. Данова)

Стоянов, Кодов

Стоянов, М., Хр. Кодов. Описи на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека, т. III. С., Наука и изкуство, 1964. (Извл.: Н Данова)

Тодоров, Балканският град

Тодоров, Н. Балканският град, XV – XIX в. Социално-икономическо и демографско развитие. С., Наука и изкуство, 1972. (Извл.: М. Тодорова)

Тодоров, Положението…

Тодоров, Н. Положението на българския народ под турско робство. Съст. и редактор… С., БАН, 1953. (Извл.: М. Тодорова)

Тодоров, Филики Етерия…

Тодоров, Н. Фелики Етерия и българите. С., БАН, 1965. (Извл.: М. Тодорова)

Тот

Тот, Ф. дьо (60 – 70-те години на XVIII в.). Увод, подбор и превод: М. Киселинчева. – В: Френски пътеписи за Балканите… (Извл.: М. Кисел инчева)

Трифонов

Трифонов, Ю. Приписки и бележки с летописен характер. – Периодическо описание на Българското книжовно дружество, 1903, кн. 63. (Извл.: Н. Данова)

Турски док…

Турски документ за нашата история, т. III. Подбрал и превел Ст. Джансъзов. С., (Извл.: Е. Грозданова)

Турски извори…

Турски извори за историята на правото в българските земи, т. II. Съст. и коментар Б. Цветкова. С., БАН, 1971. (Извл.: М. Калицин)

Флаша

Флаша, Ж – К. (около 1750 г.). Увод, подбор и превод: Б. Цветкова. – В: Френски пътеписи за Балканите… (Извл.: М. Киселинчева)

Христоматия

Христоматия но старобългарска литература. Съст. П. Динеков, К. Куев, Д. Петканова. С., Наука и изкуство, 1961. (Извл.: М. Тодорова)

Хроника

Хроника на семейство Арие от Самоков. 1768 – 1900 г. Превел Е. Ешкенази. Ръкопис. (Извл.: Сн. Панова)

Цветкова

Цветкова, Б. Хайдутството в българските земи през XV – XVIII в. С., Наука“ и изкуство, 1971. (Извл.: Ст. Андреев)

Цонев

Цонев, Б. Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София, т. II. С“ 1923. (Извл.: Н. Данова)

Ягич

Ягич, И. В. Новые письма Добровского, Копитара и других югозападных славян. – В: Источники для истории славянской филологии. – Сборник отделения языка и словесности имп. Академии Наук, т. 62, 1897. (Извл.: Н. Данова)

ЛАТИНИЦА

Абеси

Abesci, Е. L’état actuel de l’Empire ottoman. T. I – II. Trad. de l’anglais par Fontanelle. Paris, 1792. (Превод, извл.: Л. Генова)

Антимос

Didaskalia Patriki, Syntetheisa para tou makariotatou Patriarhou tis aghîas poleos Ierousalim kyr Anthimou. En Konstantinopolei, 1798. (Прев., извл.: H. Данова)

Апостолопулос

Apostolopoulos, Ph. D. 44 documents ecclésiastiques inédits du XVIIIe s. – T. 27, 1974. (Прев., извл.: H. Данова)

Бьорнщал

Bjornstahl, J. J. Briefe aus seinen ausländischen Reisen. T. I – VI. Aus derrf schwedischen übersetzt von J. E. Groskurd. Leipzig, 1777 – 1783. (Прев., извл.: M. Киселинчева)

Броняр

Brognard, W. von. Journal meiner Reise von Konstantinopel längst der westlichen Küste des Schwarzen Meeres… (1786). – Годишник на Софийския университет. Историко-филологически фак., 1931, кн. 28. (Прев., извл.: М. Кнселинчева)

Бюшинг

Büsching, A. F. Neue Erdbeschreibung. Hamburg, 1760. (Прев., извл.: М. Тодорова)

Давар

Hajim Mośeh Amdrijo, Divre Mośeh. Salonik, 1743. Въпрос 24, лист 48. (Институт за балканистика) (Прев., извл.: Сн. Панова)

Джевад

Djevad, A. L’état militaire ottoman depuis la fondation de l’Empire jusqu’à nos jours. Trad, du turc par G. Macridas. T. I. Constantinople, 1882. (Прев., извл.: P. Анг. Михнева)

Дриш

Driesch, G. С. von. Historische Nachricht von den Römischen Kayser liehen Grissbotschaft nach Constantinopel… Nürnberg, 1723. (Прев., извл.: M. Тодорова)

Джексън

Jackson, J. Tagebuch einer im Jahre 1797 unter nommenen Landreise aus Ostindien j nach Europa… durch die asiatische und die europäische Türkei., i Weimar, 1803. (Прев., извл.: M. Тодорова)

Кантемир

Cantemir, D. Historien oi South East European and Oriental civilization. Extracts from the „History of the Ottoman Empire“. Ed. by A. Dutu and P. Cernovodeanu. Bucarest, 1973. (Прев., извл.: H. Данова)

Клеман

Kleemann, N. Е. Reisen von Wien über Belgrad bis Kilianowa… 1768 – 1770. – Вж. Xp. Кесяков. Стари пътувания през България. – Сборник за народни умотворения, 1894, кн. 11. (Извл.: М. Киселинчева)

Констандас, Филипидес

Konstandas, Gr., D. Philippides. Gheographia Neoterirki. En Vienni, 1791. (Прев,, извл.: H Данова)

Меюхас

Avrahm Mejiuhas, Bene Avrahni. Constantinopel, 1773. Въпрос 4, лист 1. (Институт за балканистика). (Прев., извл.: Сн. Панова)

Монтегю

Montagu, M. W. Letters from the Levant during the Embassy to Constantinople, 1716 – 1718. London, 1838. (Прев., извл.: M. Тодорова)

Мураджа

Motiradja d'Ohsson. I Tableau general de l’Empire ottoman. T. III. Paris, 1824. (Прев., извл.: M. Тодорова)

Нибур

Niebuhr, C. Reisen durch Syrien und Palästina, nach Cypern und durch Kleinasien und die Türkay nach Deutschland und Dänemark. T. 1 – IIL Hamburg, 1837. T. III. Reise von Constantinopel durch die Bulgarey… (1767). (Прев., извл.: M. Киселинчева)

Оливие

Olivier, G. – A. Voyage dans l’Empire ottoman, l’Egipte et la Perse. T. I – VI. Paris, 1801. T. I – IL Voyage dans l’Empire ottoman. (През., извл.: Л. Генова)

Сутън

Sutton, Robert. Дипломатически доклади. Фотокопия на английски документи от архива на Института за история. Архивна колекция IV, опис 158, архивна единица 37, 38, 39-и 62. (Прев.: М. Киселинчева)

Узунчаршълъ

Uzunçarşili, j pj Meşhur Rumeli ayanlarindan Tirsennikli Ismail Yihk oglu Söleyman agalar ve Alemdar Mustafa Paşa. Istanbul, 1942. (Прев., извл.: M. Калицин)

Хамер

Hammer. J. Histoire de l’Empire ottoman depuis son origine jusqu’à nos jours. Trad, de l’allemand. T. XIII – XVII. Paris, 1839. (Прев., извл.: M. Стайнова)

Хамер

Hammer, J. Des Osmanisclien Reichs Statsverfassung und Staatsverwaltung, dargestellt aus den Quellen seiner Grundgesetze. T. I – II. Wien, 1815. (Прев, извл.: M. Киселинчева)

 

Pin It

Посетители

95

support

Последните най...


Библиотека

Коментари

 • Пендо писа Още
  Златко, ти си прав.... преди 1 ден
 • Златко писа Още
  Да не се отплесваме,... преди 2 дни
 • Пендо писа Още
  Аз подържам другото... преди 2 дни
 • Златко писа Още
  За да разполага една... преди 2 дни
 • свободен човек писа Още
  Златко, пропускаш... преди 2 дни
 • Златко писа Още
  Какво мислите за... преди 3 дни
 • Теодора Петранова писа Още
  Добре е да пише/мисли... преди 3 дни
 • Златко писа Още
  Благодря! преди 3 дни
 • Милка Кралева писа Още
  Провалът в личния... преди 3 дни
 • Татяна Ангелова писа Още
  Истински... преди 3 дни
 • Вл. Трифонов писа Още
  Добре си се... преди 3 дни
 • Иван Вакрилов писа Още
  Мисля, че има признаци... преди 4 дни
 • Venera Dachkova писа Още
  Връщам се за втори път... преди 4 дни
 • Златко писа Още
  Благодаря, позадрямал... преди 4 дни
 • Format Z писа Още
  Nineteen-twenties са... преди 4 дни
 • Бахтияр писа Още
  Силно въздействащо... преди 5 дни
 • Пендо писа Още
  По книгата на Агата... преди 5 дни
 • Пендо писа Още
  По интернета има... преди 6 дни
 • Д-р Георги Карев писа Още
  Първо започвам,... преди 6 дни
 • Пендо писа Още
  Прощавайте за дългата... преди 1 седмица
 • Серкан писа Още
  горчиво, болезнено,... преди 1 седмица
 • Надя писа Още
  Беше време, когато ме... преди 1 седмица
 • Pendo писа Още
  За евреите е писано... преди 2 седмици
 • Виргиния писа Още
  Поздравления на... преди 2 седмици
 • Дом Зелен писа Още
  Този етап в... преди 2 седмици