Информационни материали

Литература, използвана в "Румелийски делници и празници, XVIII век“

Кирилица

Ангелов, В зората…

Ангелов, Б. В зората на българската възрожденска литература. С., Нар. просвета, 1964 (Извлечения: Н. Данова)

Ангелов, Съвременници…

Ангелов, Б. Съвременници на Паисий, т. I – II. С“ БАН, 1963 – 1964. Извл.: Н. Данова).

Ангелов, Три истор. разказа…

Ангелов, Б. Три исторически разказа. – Известия на Института за история, т. 14 – 15, 1964. (Извл.: Н. Данова).

Апостолидис, Пеев

Апостолидис, М., А. Пеев. Кондиката на пловдивския абаджийски еснаф. – Годишник на Народната библиотека и музей в Пловдив, 1928 – 1929, кн. I – II. (Извл.: Н. Данова).

БНТ

Българско народно творчество. T. I – XII. С., Бълг. писател, 1961 – 1963. (Извл.: В. Мутафчиева)

Божур

Божур, Л. – О. (1794 – 1799). Увод, подбор и превод: М. Киселинчева. – В: Френски пътеписи за Балканите, XV – XVIII в. Съст. и ред. Б. Цветкова. С., Наука и изкуство, 1975. (Извл.: М. Киселинчева).

Бошкович

Бошкович, Р. Дневник на едно пътуване. Превод и бележки М. Тодорова, С., Изд. на Отечествения фронт, 1975. (Извл.: М. Тодорова, Е. Гвозданова)

Гандев, Опит…

Гандев, Хр. Един опит за въстание във Видин и Видинско по време на Руско-турската воина от 1768 – 1774 г. – Исторически преглед, 1954, кн. 6. (Извл.: Н. Данова).

Гандев, Фактори…

Гандев, Хр. Фактори на Българското възраждане, 1600 – 1830. С., 1943. (Извл.: Н. Данова)

Димитров

Димитров, Стр. Османски кадийски документи за Североизточна България и Добруджа през XVI11 в. Под печат. (Извл.: В. Мутафчиева, Е. Грозданова)

Динеков

Динеков, П. Старобългарски страници. Антология. С., Бълг. писател, 1966. (Извл.: Н. Данова)

ДБИ

Документи за българската история. Т. III. Документа из турските държавни архиви (1564 – 1908). Ч. I – II. Подбрал и превел П. Дорев. С., 1940 – 1942. (Извл.: Н. Данова, М. Стайнова)

Дриш

Дриш, Г. К. Исторически сведения за римското императорско посланичество до Цариград… (1718 г.). – Вж.: Д. Милетич. Стари пътувания през България. – Сборник за народни умотворения, 1891, кн. 6. (Извл.: М. Киселинчева)

Елхадж

Елхадж, А. Османски политически трактат. (1776 – 1777 г.). Подготвил за печат и предговор Б. Цветкова. С, Нар. библиотека „Кирил и Методий“, 1972. (Извл.: М. Тодорова)

Жефарович

Жефарович, Хр. Стематография. Виена, 1741. (Извл.: Н. Данова)

Иванов

Иванов, И. Български старини из Македония. С., БАН, 1931. (Извл.; М. Бур-Марковска)

Иширков

Иширков, А. Бележки за пътя Русе – Варна в XVIII в. и за главните селища край него. – Годишник на Софийския университет. Ивторинофилософски фак., т. 2 – 4, 1908. (Извл.: Е. Грозданова)

Ихчиев

Ихчиев, Д. Турски документи за Рилския манастир С., 1910. (Извл.: Е. Грозданова)

Кабрда

Кабрда, И. Два берата на софийския и видинския митрополит от първата половина на XVIII в. – Известия на Института за българска история, т. 7, 1957. (Извл.: Н. Данова)

Кузинери

Кузинери, Е. – М. (70 – 90-те години на XVIII в.). Увод, подбор и превод: Б. Цветкова. – Б: Френски пътеписи за Балканите… (Извл.: М. Киселинчева)

Льошьовалие

Льошьовалие, Ж. – Б. (80-те години на XVIII в.). Увод, подбор и превод: Б. Цветкова. – В: Френски пътеписи за Балканите… (Извл.: М. Киселинчева)

Люка

Люка, П. (1706, 1714). Увод, подбор и превод: Б. Цветкова. – В: Френски пътеписи за Балканите… (Извл.: М. Тодорова)

Микоша

Микоша, И. Пътуване на един поляк през Молдава за Турция (1782 – 1786) – Вж.: Хр. Кесяков. Стари пътувания през България. – Сборник за народни умотворения, 1894, кн. XI. (Извл.: М. Киселинчева)

Милетич, Заселението…

Милетич, Л. Заселението на католишките българи в Семиградско и Банат. – Сборник за народни умотворения, 1897, кн. XIV. (Извл.: М. Бур-Марковска)

Милетич, Свищовски…

Милетич, Л. Свищовски дамаскин. Новобългарски паметник от XVIII в. (1753 г.). – Български старини, 1923, кн. 7. (Извл.: М. Бур-Марковска)

Мутафчиева

Мутафчиева, В. Да се знае. С., Изд. на Отечествения фронт, 1964. (Извл.: В. Мутафчиева)

Мутафчиева, Кърджалийско…

Мутафчиева, В. Кърджалийско време. С., 1977 (Извл.: В. Мутафчиева)

Недков

Недков, Б. Османотурска дипломатика и палеография. T. II. Документи и речник. G., Наука и изкуство, 1972. (Извл.: Е. Грозданова)

Д’Отрив

Д’Отрив, А. – М. (1785). Увод, подбор и превод: Л. Генова – В: Френски пътеписи за Балканите… (Извл.: М. Тодорова)

Паисий

Паисий Хилендарски. История славяноболгарская. Под ред. на Пер. Иванов. С, 1914. (Извл.: Н. Данова)

Пейсонел

Пейсонел, Ш. дьо (50 – 70-те години на XVIII в.). Увод, подбор и превод: Б. Цветкова. – В: Френски пътеписи за Балканите… (Извл.: М. Киселинчева)

Попконстантинов

Попконстантинов, Хр. Паметни бележки за Средец. – Периодическо списание на Българското книжовно дружество, 1884, кн. 10 (Извл.: М. Бур-Марковска)

Попов

Попов, Л. И. Принос за изучаване миналото на българското отечество. – Сборник за народни умотворения, 1909, кн. 24. (Извл.: В. Мутафчиева)

Пуквил

Пуквил. Ф. (1798 – 1801). Увод, подбор и превод: Л. Генова – В: Френски пътеписи за Балканите… (Извл.: М. Тодорова).

Райч

Райч, И. История разных славянских народов, най-паче Болгар, Хорватов и Сербов. СПБ, 1795. (Извл. Н. Данова).

Рефик

Рефик, А. България под турско управление г. г. 983 – 1255 от егира (1565 – 1841 от н. е.). Документи, взети из тайните турски държавни архиви върху търговския и стопанския живот на градове, населени с българи през време на турското управление. Събрани и издадени от… С., 1938.

Снегаров, Гръцки кодекс

Снегаров, И. Гръцки кодекс на Пловдивската митрополия. – Сборник на БАН, 1946, кн. 41. (Извл.: Н. Данова)

Снегаров, История…

Снегаров, И. История на Охридската архиепископия-патриаршия от падането ѝ под турците до нейното унищожение (1394 – 1767). С., 1931. (Извл.: Н. Данова)

Снегаров, Кодекс

Снегаров, И. Кодекс (кондика) на църквата „Св. Георги“ в Струга. С, БАН, 1964. (Извл.: Н. Данова)

Совбьоф

Совбьоф-Фериер, дьо (1788). Увод, подбор и превод: Б. Цветкова. – В: Френски пътеписи за Балканите… (Извл.: М. Киселинчева, М. Тодорова)

Софроний

Софроний Врачански. Житие и страдание грешного Софрония. С., Бълг. писател, 1966. (Извл.: Н. Данова)

Спиридон

Спиридон йеросхимонах. История во кратце о болгарском народе словенском. Сочинися и списася в лето 1792… Стъкми за издание В. Н. Златарски. С., 1900. (Извл.: Н. Данова)

Стоянов, Кодов

Стоянов, М., Хр. Кодов. Описи на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека, т. III. С., Наука и изкуство, 1964. (Извл.: Н Данова)

Тодоров, Балканският град

Тодоров, Н. Балканският град, XV – XIX в. Социално-икономическо и демографско развитие. С., Наука и изкуство, 1972. (Извл.: М. Тодорова)

Тодоров, Положението…

Тодоров, Н. Положението на българския народ под турско робство. Съст. и редактор… С., БАН, 1953. (Извл.: М. Тодорова)

Тодоров, Филики Етерия…

Тодоров, Н. Фелики Етерия и българите. С., БАН, 1965. (Извл.: М. Тодорова)

Тот

Тот, Ф. дьо (60 – 70-те години на XVIII в.). Увод, подбор и превод: М. Киселинчева. – В: Френски пътеписи за Балканите… (Извл.: М. Кисел инчева)

Трифонов

Трифонов, Ю. Приписки и бележки с летописен характер. – Периодическо описание на Българското книжовно дружество, 1903, кн. 63. (Извл.: Н. Данова)

Турски док…

Турски документ за нашата история, т. III. Подбрал и превел Ст. Джансъзов. С., (Извл.: Е. Грозданова)

Турски извори…

Турски извори за историята на правото в българските земи, т. II. Съст. и коментар Б. Цветкова. С., БАН, 1971. (Извл.: М. Калицин)

Флаша

Флаша, Ж – К. (около 1750 г.). Увод, подбор и превод: Б. Цветкова. – В: Френски пътеписи за Балканите… (Извл.: М. Киселинчева)

Христоматия

Христоматия но старобългарска литература. Съст. П. Динеков, К. Куев, Д. Петканова. С., Наука и изкуство, 1961. (Извл.: М. Тодорова)

Хроника

Хроника на семейство Арие от Самоков. 1768 – 1900 г. Превел Е. Ешкенази. Ръкопис. (Извл.: Сн. Панова)

Цветкова

Цветкова, Б. Хайдутството в българските земи през XV – XVIII в. С., Наука“ и изкуство, 1971. (Извл.: Ст. Андреев)

Цонев

Цонев, Б. Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София, т. II. С“ 1923. (Извл.: Н. Данова)

Ягич

Ягич, И. В. Новые письма Добровского, Копитара и других югозападных славян. – В: Источники для истории славянской филологии. – Сборник отделения языка и словесности имп. Академии Наук, т. 62, 1897. (Извл.: Н. Данова)

ЛАТИНИЦА

Абеси

Abesci, Е. L’état actuel de l’Empire ottoman. T. I – II. Trad. de l’anglais par Fontanelle. Paris, 1792. (Превод, извл.: Л. Генова)

Антимос

Didaskalia Patriki, Syntetheisa para tou makariotatou Patriarhou tis aghîas poleos Ierousalim kyr Anthimou. En Konstantinopolei, 1798. (Прев., извл.: H. Данова)

Апостолопулос

Apostolopoulos, Ph. D. 44 documents ecclésiastiques inédits du XVIIIe s. – T. 27, 1974. (Прев., извл.: H. Данова)

Бьорнщал

Bjornstahl, J. J. Briefe aus seinen ausländischen Reisen. T. I – VI. Aus derrf schwedischen übersetzt von J. E. Groskurd. Leipzig, 1777 – 1783. (Прев., извл.: M. Киселинчева)

Броняр

Brognard, W. von. Journal meiner Reise von Konstantinopel längst der westlichen Küste des Schwarzen Meeres… (1786). – Годишник на Софийския университет. Историко-филологически фак., 1931, кн. 28. (Прев., извл.: М. Кнселинчева)

Бюшинг

Büsching, A. F. Neue Erdbeschreibung. Hamburg, 1760. (Прев., извл.: М. Тодорова)

Давар

Hajim Mośeh Amdrijo, Divre Mośeh. Salonik, 1743. Въпрос 24, лист 48. (Институт за балканистика) (Прев., извл.: Сн. Панова)

Джевад

Djevad, A. L’état militaire ottoman depuis la fondation de l’Empire jusqu’à nos jours. Trad, du turc par G. Macridas. T. I. Constantinople, 1882. (Прев., извл.: P. Анг. Михнева)

Дриш

Driesch, G. С. von. Historische Nachricht von den Römischen Kayser liehen Grissbotschaft nach Constantinopel… Nürnberg, 1723. (Прев., извл.: M. Тодорова)

Джексън

Jackson, J. Tagebuch einer im Jahre 1797 unter nommenen Landreise aus Ostindien j nach Europa… durch die asiatische und die europäische Türkei., i Weimar, 1803. (Прев., извл.: M. Тодорова)

Кантемир

Cantemir, D. Historien oi South East European and Oriental civilization. Extracts from the „History of the Ottoman Empire“. Ed. by A. Dutu and P. Cernovodeanu. Bucarest, 1973. (Прев., извл.: H. Данова)

Клеман

Kleemann, N. Е. Reisen von Wien über Belgrad bis Kilianowa… 1768 – 1770. – Вж. Xp. Кесяков. Стари пътувания през България. – Сборник за народни умотворения, 1894, кн. 11. (Извл.: М. Киселинчева)

Констандас, Филипидес

Konstandas, Gr., D. Philippides. Gheographia Neoterirki. En Vienni, 1791. (Прев,, извл.: H Данова)

Меюхас

Avrahm Mejiuhas, Bene Avrahni. Constantinopel, 1773. Въпрос 4, лист 1. (Институт за балканистика). (Прев., извл.: Сн. Панова)

Монтегю

Montagu, M. W. Letters from the Levant during the Embassy to Constantinople, 1716 – 1718. London, 1838. (Прев., извл.: M. Тодорова)

Мураджа

Motiradja d'Ohsson. I Tableau general de l’Empire ottoman. T. III. Paris, 1824. (Прев., извл.: M. Тодорова)

Нибур

Niebuhr, C. Reisen durch Syrien und Palästina, nach Cypern und durch Kleinasien und die Türkay nach Deutschland und Dänemark. T. 1 – IIL Hamburg, 1837. T. III. Reise von Constantinopel durch die Bulgarey… (1767). (Прев., извл.: M. Киселинчева)

Оливие

Olivier, G. – A. Voyage dans l’Empire ottoman, l’Egipte et la Perse. T. I – VI. Paris, 1801. T. I – IL Voyage dans l’Empire ottoman. (През., извл.: Л. Генова)

Сутън

Sutton, Robert. Дипломатически доклади. Фотокопия на английски документи от архива на Института за история. Архивна колекция IV, опис 158, архивна единица 37, 38, 39-и 62. (Прев.: М. Киселинчева)

Узунчаршълъ

Uzunçarşili, j pj Meşhur Rumeli ayanlarindan Tirsennikli Ismail Yihk oglu Söleyman agalar ve Alemdar Mustafa Paşa. Istanbul, 1942. (Прев., извл.: M. Калицин)

Хамер

Hammer. J. Histoire de l’Empire ottoman depuis son origine jusqu’à nos jours. Trad, de l’allemand. T. XIII – XVII. Paris, 1839. (Прев., извл.: M. Стайнова)

Хамер

Hammer, J. Des Osmanisclien Reichs Statsverfassung und Staatsverwaltung, dargestellt aus den Quellen seiner Grundgesetze. T. I – II. Wien, 1815. (Прев, извл.: M. Киселинчева)

 

Финансова подкрепа за списанието

„Либерален преглед“ е независимо издание, което не се финансира от никого, освен от собствения си издател. Вашата подкрепа е важна!

 

Адреси и банкови сметки, на които можете да изпратите помощта си:

Банков превод
в България

Reiffeisen Bank
ул. „Гогол“ 18/20
1504 София
Zlatko Dimitrov Enev
IBAN: 
BG75RZBB91551002007752
BIC-Code: 
RZBBBGSF

 

Адрес за превод в PayPal

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

   
Банков превод
от Германия и други
европейски страни

Berliner Sparkasse
Käthe-Niederkirchner-Str. 1
Zlatko Enev
IBAN: DE28100500004184027038
BIC-Code: BELADEBE

 

   

Terms and Conditions of Use

The site of the electronic magazine „Liberal Review“ (called hereafter “the Site” or “the Magazine”) is property of the firm

Enev Design & Consulting
Am Friedrichshain 34
10407 Berlin
Deutschland

(Called hereafter „Enev Design“).

The users are granted permission to use the services of the Site only for personal/non-commercial purpose. By accessing this web site, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site.

 

General Terms

A “User” is any person, taking advantage of any of the services of the Site.

The “Service/Services” of the side include:

a) Access to the informational resources available on the Site;

b) Participation in the discussion at the Forum of the Site through comments and evaluations of the materials published, as well as the opinions of other Users;

c) Creation and personalization of a User Profile through registration, giving access to the materials on the site, meant to be used only by paying subscribers of the Magazine;

d) Receiving through email of free information – a newsletter about the newest materials, published on the Site, for the Users, who have subscribed for this Service.

 

Intellectual Property of Content on the Site

All rights on the materials, offered in the Magazine, are intellectual property of their corresponding Authors, as follows:

A) The materials, marked by an asterisk (*) are intellectual property of Enev Design and are protected by applicable copyright and trade mark law. The usage of these materials with any other purpose but the ones specified in these Terms and Conditions, is prohibited, except in case of a written permission by Enev Design.

B) All other materials on the Site are property of their corresponding Authors and are being offered (with the permission of the same Authors) in accordance with the Creative Commons. They can be used in accordance with the rules of the Creative Commons.

 

Obligations of the Users when Registering

When registering for the paid Magazine subscription Service on the Site, the User is obliged to give full, true, accurate and up to date information about him-/herself.

 

Privacy Policy

In accordance with the Law of protection of personal data, the User has the right to access and change his data at any time, on the Site of Enev Design, when using the subscription Service of the Site.

The Users who have registered a User Name and Password on the Site, grant permission to Enev Design to process electronically their data (including the User name and password).

Enev Design will protect the personal information of the User by reasonable security safeguards against loss or theft, as well as unauthorized access, disclosure, copying, or use of third parts. No parts of the User data will be released to third parts.

 

Subscription Refund/Cancellation Policy

The User is granted the right of a refund, in case he or she cancels his/her subscription.

Subscription cancellations received within 14 days of registration are eligible to receive a full refund less the amount due for the already used time of the subscription.

Cancellations received after the stated deadline will not be eligible for a refund.

Cancellations will be accepted via phone, fax or e-mail, and must be received by the stated cancellation deadline.

All refund requests must be made by the attendee or credit card holder.

Refund requests must include the name of the attendee and/or transaction number.

Refunds will be credited back to the original credit card (bank account, PayPal account) used for payment.

These above policies apply to all subscriptions except those lasting less than or equal to) 14 days.

 

Other

Enev Design has the right to change the technology and design of the Services offered without previously having to inform the Users.

Enev Design has the right to send the Users who have subscribed to the Service, messages, connected with new Services or changes in the terms and Conditions, covering the usage of the Services.

 

Responsibility

Enev Design will put all possible effort to keep up to date information, which it considers reliable and authentic, but will not guarantee that they are indeed such, as well as that there are no mistakes on the pages of the Magazine. The access to the magazine will be kept without interruption, within reasonable limits, dependent on the Internet provider.

Enev Deisgn will not be kept responsible for the information on third party sites, to which there are links on the Site of the Magazine. This covers also the eventual services and products, offered on the sites of third parties.

Enev Design has the right to remove from the Site any material, without first informing the Users.

Enev Design will not be kept liable for any losses of the Users – direct or indirect, resulting from or connected with the usage of the Site and the Magazine.

 

Links to the sites of Third Parties

The Site may contain links to other sites, which are property/are being operated by third parties, not by Enev Design. These links are provided for your convenience only. Enev Design has no control and carries no responsibility for the content, privacy policy or security of such sites.

 

Applicable law

All questions which are not ruled by these terms and Conditions will be covered by the regulations of the applicable local laws in Bulgaria and Germany.

Моля въведете името и Е-мейл адреса си, за да бъдете регистриран(a)
като абонат на
седмичния бюлетин на „Либерален преглед“

{module Бюлетин|showtitle=0}


 

Условия за ползване на сайта

Общи условия

Сайтът на списание „Либерален преглед“ (наричан по-долу „Сайта“ или „Списанието“) е собственост на фирмата

Enev Design & Consulting
Am Friedrichshain 34
10407 Berlin
Deutschland

(Наричана по-долу „Enev Design“).

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки сайта на „Либерален преглед“, вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

Потребителите получават правото да използват услугите на Сайта, единствено за лични/нетърговски цели.  Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан/а от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте Сайта.

 

Основни понятия

„Потребител“ е всяко физическо лице, което ползва някоя от услугите на Сайта.

„Услугата/услугите“ на Сайта включват:

а) достъп до предоставяните на Сайта информационни ресурси;

б) участие във форума на Сайта чрез коментиране и оценяване на публикуваните материали или мненията на други потребители за тях;

в) създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до предназначените само за абонати ресурси на Сайта;

г) получаване по Е-мейл на безплатна информация – бюлетин за последните публикувани на Сайта материали, за потребителите, които са се абонирали за тази услуга.

 

Собственост над съдържанието

Всички права върху материалите, предлагани от списанието, са собственост на съответните държатели, както следва:

А) Материалите, обозначени със специален знак (*) са интелектуална собственост на Enev Design и като такива са защитени по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Използването на тези материали с каквато и да било друга цел освен за лично/нетърговско ползване е забранено, освен чрез писмено разрешение от страна на Enev Design.

Б) Всички останали материали на Сайта са собственост на съответните автори и се предлагат в Списанието, с тяхно разрешение, в съгласие с договорите за творческо споделяне (Creative Commons). Те могат да бъдат използвани в съответствие с условията на тези договори.

 

Задължения на потребителите при регистриране

Предвид ползването на абонаментната услуга на Сайта, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.

 

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на Enev Design

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Enev Design при ползване от него на абонамент за Списанието, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Enev Design по електронен път.

Enev Design изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

 

Други

Enev Design има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

Enev Design си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

 

Отговорност

Enev Design се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

Enev Design не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.

Enev Design може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Enev Design не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен сайтът.

Enev Design не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до ползването на сайта.

 

Връзки към сайтове на трети лица

Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Enev Design. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. Enev Design няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български или немски съдилища.

support

Посетители: 69

Последните най...


Библиотека

Бюлетин абонамент

Безплатен ежеседмичен


catchme refresh

Joomla Extensions powered by Joobi

Коментари

 • Реус писа Още
  И едно допълнение,... преди 11 часа
 • Реус писа Още
  Благодаря ви за... преди 14 часа
 • Петров писа Още
  Един спомен от... преди 1 ден
 • Златко писа Още
  Благодаря ви за тази... преди 2 дни
 • Реус писа Още
  Уважаеми г-н Енев,... преди 3 дни
 • Златко писа Още
  Звучи хубаво и... преди 4 дни
 • Петров писа Още
  Благодаря на Златко... преди 4 дни
 • Златко писа Още
  Казано възможно... преди 5 дни
 • Златко писа Още
  По този въпрос има... преди 5 дни
 • Петров писа Още
  Не мога да разбера... преди 5 дни
 • Петров писа Още
  От дълго време чета с... преди 5 дни
 • Николай Колев писа Още
  Нито съм толкова... преди 1 седмица
 • Румен Кунев писа Още
  Да , наистина в... преди 1 седмица
 • Румен Кунев писа Още
  Ивайло Иванов писа:
  Силен. Въздействащ....
  преди 1 седмица
 • евдокия писа Още
  По течението на... преди 1 седмица
 • Златко писа Още
  Чудесен коментар!... преди 1 седмица
 • евдокия писа Още
  Филмът "Чернобил" по... преди 1 седмица
 • Петров писа Още
  Фукуяма както винаги... преди 1 седмица
 • деду Въсу писа Още
  - мислех са за корав... преди 1 седмица
 • хаджи Станой писа Още
  Става, Румене. Лошото... преди 1 седмица
 • Златко писа Още
  Живи да сте, Живковци!... преди 1 седмица
 • братя Стоилови писа Още
  Фукуяма бил казал... преди 1 седмица
 • Александър Димитров писа Още
  Благодаря за... преди 1 седмица
 • Д-р Георги Карев писа Още
  Този невероятно силен... преди 1 седмица
 • Златко писа Още
  А между другото,... преди 1 седмица