Информационни материали

Финансова подкрепа за списанието

„Либерален преглед“ е независимо издание, което не се финансира от никого, освен от собствения си издател. Вашата подкрепа е важна!

 

Адреси и банкови сметки, на които можете да изпратите помощта си:

Банков превод
в България

Reiffeisen Bank
ул. „Гогол“ 18/20
1504 София
Zlatko Dimitrov Enev
IBAN: 
BG75RZBB91551002007752
BIC-Code: 
RZBBBGSF

 

Адрес за превод в PayPal

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

   
Банков превод
от Германия и други
европейски страни

Berliner Sparkasse
Käthe-Niederkirchner-Str. 1
Zlatko Enev
IBAN: DE28100500004184027038
BIC-Code: BELADEBE

 

   

Моля въведете името и Е-мейл адреса си, за да бъдете регистриран(a)
като абонат на
седмичния бюлетин на „Либерален преглед“

{module Бюлетин|showtitle=0}


 

Условия за ползване на сайта

Общи условия

Сайтът на списание „Либерален преглед“ (наричан по-долу „Сайта“ или „Списанието“) е собственост на фирмата

Enev Design & Consulting
Am Friedrichshain 34
10407 Berlin
Deutschland

(Наричана по-долу „Enev Design“).

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки сайта на „Либерален преглед“, вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

Потребителите получават правото да използват услугите на Сайта, единствено за лични/нетърговски цели.  Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан/а от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте Сайта.

 

Основни понятия

„Потребител“ е всяко физическо лице, което ползва някоя от услугите на Сайта.

„Услугата/услугите“ на Сайта включват:

а) достъп до предоставяните на Сайта информационни ресурси;

б) участие във форума на Сайта чрез коментиране и оценяване на публикуваните материали или мненията на други потребители за тях;

в) създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до предназначените само за абонати ресурси на Сайта;

г) получаване по Е-мейл на безплатна информация – бюлетин за последните публикувани на Сайта материали, за потребителите, които са се абонирали за тази услуга.

 

Собственост над съдържанието

Всички права върху материалите, предлагани от списанието, са собственост на съответните държатели, както следва:

А) Материалите, обозначени със специален знак (*) са интелектуална собственост на Enev Design и като такива са защитени по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Използването на тези материали с каквато и да било друга цел освен за лично/нетърговско ползване е забранено, освен чрез писмено разрешение от страна на Enev Design.

Б) Всички останали материали на Сайта са собственост на съответните автори и се предлагат в Списанието, с тяхно разрешение, в съгласие с договорите за творческо споделяне (Creative Commons). Те могат да бъдат използвани в съответствие с условията на тези договори.

 

Задължения на потребителите при регистриране

Предвид ползването на абонаментната услуга на Сайта, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.

 

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на Enev Design

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Enev Design при ползване от него на абонамент за Списанието, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Enev Design по електронен път.

Enev Design изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

 

Други

Enev Design има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

Enev Design си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

 

Отговорност

Enev Design се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

Enev Design не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.

Enev Design може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Enev Design не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен сайтът.

Enev Design не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до ползването на сайта.

 

Връзки към сайтове на трети лица

Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Enev Design. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. Enev Design няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български или немски съдилища.

Terms and Conditions of Use

The site of the electronic magazine „Liberal Review“ (called hereafter “the Site” or “the Magazine”) is property of the firm

Enev Design & Consulting
Am Friedrichshain 34
10407 Berlin
Deutschland

(Called hereafter „Enev Design“).

The users are granted permission to use the services of the Site only for personal/non-commercial purpose. By accessing this web site, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site.

 

General Terms

A “User” is any person, taking advantage of any of the services of the Site.

The “Service/Services” of the side include:

a) Access to the informational resources available on the Site;

b) Participation in the discussion at the Forum of the Site through comments and evaluations of the materials published, as well as the opinions of other Users;

c) Creation and personalization of a User Profile through registration, giving access to the materials on the site, meant to be used only by paying subscribers of the Magazine;

d) Receiving through email of free information – a newsletter about the newest materials, published on the Site, for the Users, who have subscribed for this Service.

 

Intellectual Property of Content on the Site

All rights on the materials, offered in the Magazine, are intellectual property of their corresponding Authors, as follows:

A) The materials, marked by an asterisk (*) are intellectual property of Enev Design and are protected by applicable copyright and trade mark law. The usage of these materials with any other purpose but the ones specified in these Terms and Conditions, is prohibited, except in case of a written permission by Enev Design.

B) All other materials on the Site are property of their corresponding Authors and are being offered (with the permission of the same Authors) in accordance with the Creative Commons. They can be used in accordance with the rules of the Creative Commons.

 

Obligations of the Users when Registering

When registering for the paid Magazine subscription Service on the Site, the User is obliged to give full, true, accurate and up to date information about him-/herself.

 

Privacy Policy

In accordance with the Law of protection of personal data, the User has the right to access and change his data at any time, on the Site of Enev Design, when using the subscription Service of the Site.

The Users who have registered a User Name and Password on the Site, grant permission to Enev Design to process electronically their data (including the User name and password).

Enev Design will protect the personal information of the User by reasonable security safeguards against loss or theft, as well as unauthorized access, disclosure, copying, or use of third parts. No parts of the User data will be released to third parts.

 

Subscription Refund/Cancellation Policy

The User is granted the right of a refund, in case he or she cancels his/her subscription.

Subscription cancellations received within 14 days of registration are eligible to receive a full refund less the amount due for the already used time of the subscription.

Cancellations received after the stated deadline will not be eligible for a refund.

Cancellations will be accepted via phone, fax or e-mail, and must be received by the stated cancellation deadline.

All refund requests must be made by the attendee or credit card holder.

Refund requests must include the name of the attendee and/or transaction number.

Refunds will be credited back to the original credit card (bank account, PayPal account) used for payment.

These above policies apply to all subscriptions except those lasting less than or equal to) 14 days.

 

Other

Enev Design has the right to change the technology and design of the Services offered without previously having to inform the Users.

Enev Design has the right to send the Users who have subscribed to the Service, messages, connected with new Services or changes in the terms and Conditions, covering the usage of the Services.

 

Responsibility

Enev Design will put all possible effort to keep up to date information, which it considers reliable and authentic, but will not guarantee that they are indeed such, as well as that there are no mistakes on the pages of the Magazine. The access to the magazine will be kept without interruption, within reasonable limits, dependent on the Internet provider.

Enev Deisgn will not be kept responsible for the information on third party sites, to which there are links on the Site of the Magazine. This covers also the eventual services and products, offered on the sites of third parties.

Enev Design has the right to remove from the Site any material, without first informing the Users.

Enev Design will not be kept liable for any losses of the Users – direct or indirect, resulting from or connected with the usage of the Site and the Magazine.

 

Links to the sites of Third Parties

The Site may contain links to other sites, which are property/are being operated by third parties, not by Enev Design. These links are provided for your convenience only. Enev Design has no control and carries no responsibility for the content, privacy policy or security of such sites.

 

Applicable law

All questions which are not ruled by these terms and Conditions will be covered by the regulations of the applicable local laws in Bulgaria and Germany.

За контакти

Електронното списание „Либерален преглед“ се изработва и публикува от:

Enev Design & Consulting

Am Friedrichshain 34
10407 Berlin
Germany

Tel.: +49 30 42 16 11 18
E-Mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Person in charge: Dr. Zlatko Enev

Посетители: 111

Последните най...


support

Библиотека

Коментари

 • Броди писа Още
                        При... преди 2 дни
 • Златко писа Още
  Викаш, да пуснем една... преди 2 дни
 • Българин писа Още

  Авторът евреин... преди 2 дни
 • борислав гърдев писа Още
  Темата е прекалено... преди 1 седмица
 • Др. Драгов писа Още
  Нищо не са направили,... преди 2 седмици
 • Златко писа Още
  Абе безсилни,... преди 2 седмици
 • Др. Драгов писа Още
  Драго ми е, г-н Енев, да... преди 2 седмици
 • деду Въсу писа Още
  - репект, поклон и... преди 2 седмици
 • Златко писа Още
  Е що бе, Драго, ясно си... преди 2 седмици
 • Драго Драгов, царибр... писа Още
  "Ако", "може би",... преди 2 седмици
 • Броди писа Още
                     ... преди 2 седмици
 • Златко писа Още
  Уважаеми колеги,... преди 2 седмици
 • Златко писа Още
  Ще се опитам и аз да... преди 2 седмици
 • Александър Димитров писа Още
  Г-н Дечев, понеже... преди 2 седмици
 • Златко писа Още
  Две млади рибки си...
  преди 2 седмици
 • Мирослав Славов, сто... писа Още
  Автор с нерви на... преди 2 седмици
 • Д-р георги КАРЕВ, д.... писа Още
  Уважаеми господин... преди 2 седмици
 • Златко писа Още
  Та така. Прочетох... преди 2 седмици
 • Златко писа Още
  Получих на личната си... преди 2 седмици
 • Гост писа Още
  Интерсена идея е... преди 2 седмици
 • Гост писа Още
  Хубаво е да... преди 2 седмици
 • Гост писа Още
  Много интересен... преди 2 седмици
 • борислав гърдев писа Още
  Полезен и добре... преди 2 седмици
 • Петров писа Още
  От многото скрити... преди 3 седмици
 • Георги писа Още
  Наистина голяма част... преди 3 седмици